سفری با سرعت نور در شبکه کیهانی

سفری کوتاه و ميلياردها بار سریعتر از نور از زمین تا گوشه ای از شبکه کیهانی

ما انسانها چقدر موجودات جالبی هستیم که همین چند روز پیش رو رو می ببینیم در صورتی در برابر این عالم هستی که ذره ای بیش نیستیم .../ 0 نظر / 4 بازدید