عبور فضاپیمای جونو از روی لکه قرمز رنگ مشتری

این لکه سیصد و پنجاه سال است که بر سطح آن مشاهده میشود. جونو پنج سال پیش به سمت مشتری فرستاده شد و تصاویر مذکور از نزدیکترین فاصله ممکن یعنی نه هزار کیلومتری سطح طوفان تهیه شده است. قطر لکه قرمز رنگ سطح مشتری که پیش بینی میشود گردبادی عظیم باشد حدود شانزده هزار کیلومتر است یعنی کمی کمتر از قطر زمین. شعاع مشتری که بزرگترین سیاره منظومه شمسی است یازده برابر زمین است و در فاصله تقریبا سه میلیارد کیلومتری زمین قرار دارد.


/ 0 نظر / 3 بازدید